Artikel 1: Begrippen. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hondenschool en Hondenuitlaatservice Hattem: Bovengenoemde onderneming die, in uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen cursussen en activiteiten aanbiedt. De cursist: de wederpartij van de Hondenschool. De overeenkomst: de overeenkomst waarbij de hondenschool zich jegens haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden cursus of activiteit.

Artikel 2: Inschrijving cursus. De cursist meldt zich aan door te reageren op het aanbod van de Hondenschool. Dit dient schriftelijk of inschrijving via de website www.hondenschoolhattem.nl boekingssysteem te geschieden. De aanmelding is bindend wanneer de cursist het inschrijfformulier volledig ingevuld heeft per internet, post of e-mail aan Hondenschool Hattem. Indien de cursist minderjarig is, is de handtekening van ouder of voogd verreist. De cursist ontvangt direct na inschrijving via uw e-mail uw inschrijving dit is de bevestiging dat de reservering is gelukt. Deze e-mail inschrijving betekend dat uw plek geserveerd is en verplicht tot het betalen van het cursusgeld via internet of de cursist voldoet de cursusgelden door contant betaling bij aanvang eerste les. Ongeveer een week voor aanvang van de ingeschreven cursus zult u alle benodigde informatie betreffende de cursus via uw e-mail adres worden toegezonden. In geval van niet tijdige betaling door de cursist kan de hondenschool na de overeenkomst ontbinden. Alle kosten incl. kosten cursus welke door de Hondenschool moeten worden gemaakt om de door haar toekomende gelden te innen zullen worden behaald op de cursist.

Artikel 3: In aanmerking komen voor een cursus: De hondenschool geeft aan wanneer en of een cursist in aanmerking komt voor een bepaalde cursus uit het aanbod van de Hondenschool. Puppy training: De cursist komt eerst in aanmerking voor de puppy training wanneer de hond  waarmee deel wil worden genomen aan cursus, de leeftijd vanaf 8 weken, en voorkeur zijn 2e enting heeft gehad. Gehoorzaamheid: De cursist komt eerst in aanmerking voor de cursus vervolgopleiding gehoorzaamheid wanneer er een positief advies is van de Hondenschool deel te nemen aan deze cursus. Fly-bal: De cursist komt eerst in aanmerking voor een cursus fly-bal wanneer de hond waarmee deel wil worden genomen ouder is dan  9 maanden. Behendigheid: De cursist komt eerst in aanmerking voor een cursus behendigheid wanneer de hond waarmee deel wil worden genomen aan de cursus, boven de leeftijd van 10  maanden is. Voor honden die deze leeftijd nog niet hebben bereikt maar toch deel willen nemen aan behendigheid hebben wij een speciaal programma ontwikkeld, zodat er al wel aan behendigheid mee kan worden gedaan. Indien de Hondenschool op enig moment van menig is dat behendigheid/fly-bal geen juiste keuze is, op grond van gedrag dan wel gezondheid van de hond, kan de Hondenschool de hond uitsluiten van verder deelname. En het resterende cursusgeld retourneren. Inenting:de cursist komt eerst in aanmerking voor een cursus gehoorzaamheid of behendigheid/fly-bal wanneer de hond is ingeënt volgend de reguliere inenting. Bij aanvang van de cursus kan de Hondenschool vragen naar inenting en naar de leeftijd van de hond. Indien deze niet kan of kunnen worden getoond, kan de Hondenschool besluiten de cursist inclusief hond uit te sluiten van verdere deelname aan de cursus. Voor het uitsluiten van een cursus vindt geen restitutie van cursus gelden plaats voor inschrijving of gemiste lessen. Restitutie van gemiste lessen vindt evenmin plaats bij zieke of vakantie van cursist dan wel bij ziekte van de hond. Mocht Hondenschool Hattem zelf voor een coulance regeling kiezen is dit nader te bepalen door Hondenschool Hattem zelf. Voor het achterwege blijven betalingen voor facturen van Hondenschool en Hondenuitlaatservice Hattem zullen herinneringskosten en-of incassokosten in rekening worden gebracht.

Artikel 4: Annulering door de Hondenschool Een cursus heeft minimaal aantal deelnemers nodig voordat doorgaan plaatsvindt. Indien de cursist geen bericht ontvangt, kan deze er van uit gaan dat de cursus gewoon doorgang vindt.

Artikel 5: Aansprakelijkheid van de Hondenschool De Hondenschool is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, tengevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende oorzaken. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van de hondenschool op Internet of andere publicaties binden de hondenschool niet.

Artikel 6: Aansprakelijkheid van de cursist De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(den) aan personen of goederen van derden worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van de organisatie, haar vrijwilligers en de locatie waar de cursus dan wel activiteit plaatsvindt. De hondenschool adviseert een goede W.A verzekering af te sluiten. Vaak valt (maar) 1 hond onder de standaard WA-verzekering. De cursist, inclusief hond(den) die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door de directie van de Hondenschool van (voortzetting) van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.

Artikel 7: Geschillen. Op overeenkomst gesloten met de Hondenschool is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.

Artikel 8: Huishoudelijk reglement: Iedere cursist dient zich netjes te gedragen.,Het fysiek of psychisch geweld  t.a.v. Honden wordt niet, getolereerd. Dit kan tot royering leiden!, Door extreme weersomstandigheden kan de hondenschool besluiten de les te annuleren, deze les komt dan niet te vervallen., Honden dienen volledig geënt te zijn. Kennelhoest wordt sterk aanbevolen (dit is dus geen verplichting) Inentingsboekje dient u eerste les mee te nemen, Loopse teven mogen komen trainen, tijdens het examen moet deze in de auto blijven wachten tot ze aan de beurt zijn, dit om de andere honden niet af te leiden; het is wel wenselijk de teef tijdens de dekrijpe periode thuis te houden, Honden dienen altijd aan de lijn te zijn, mits de instructeur anders aangeeft, In geval van twijfel aangaande de gezondheid van de hond dient vooraf telefonisch overleg te zijn, Mobiele telefoons liefst op trilfunctie indien nodig, Ongelukjes op het veld dient men op te ruimen en in de daarvoor bestemde emmers te deponeren, Houd u rekening met de 30 kilometer weg, dus niet harder, auto's aan de slootkant parkeren, niet bij de ingang van het veld parkeren. Betalingen:  uw plek is gereserveerd bij inschrijving na ontvangst van inschrijfformulier via, post of mail. Het volledige cursusgeld dient uiterlijk bij aanvang 1e les te worden voldaan of voor aanvang van de cursus over te maken, anders kunt  u niet deel nemen aan de cursus. Er wordt geen lesgeld terugbetaald, uw plek is immers gereserveerd.

Algemene voorwaarden Hondenuitlaatservice Hattem

Rechten en plichten eigenaar hond(en):

De eigenaar dient zelf een WA-verzekering te hebben, hij/zij blijft ten allen tijde aansprakelijk voor de daden van de hond

*De eigenaar van de hond(en) zorgt voor de jaarlijkse inentingen tegen rabiës, cocktail- en kennelhoest
*De eigenaar van de hond(en) zorgt voor de preventieve behandelingen tegen vlooien, teken en wormen
*De hond(en) moet een degelijke halsband en riem dragen (geen slipketting)
*De hond(en) moet de basiscommando’s kennen (“Hier” / “Zit”)
*De hond(en) moet sociaal zijn in de omgang met andere honden en mensen puppy’s mogen mee vanaf 6 maanden

*Loopse teven mogen niet mee, eventueel zijn daar aparte afspraken voor te maken, hier zijn wel extra kosten aan verbonden

*De eigenaar van de hond(en) accepteert, dat de hond(en) bij thuiskomst vies en nat kunnen zijn en treft hier eventueel maatregelen voor

*De eigenaar van de hond(en) zorgt, dat de hond(en) op de afgesproken plaats en tijdstip aanwezig is/zijn
*De eigenaar van de hond(en) machtigt Hondenuitlaatservice Hattem, om op kosten van de eigenaar van de hond(en), medische zorg te verschaffen, indien de *Hondenuitlaatservice dit nodig acht. Indien blijkt, dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is, zal i.o.m. de zorgverlener eerst contact met de eigenaar van de hond(en) gezocht worden
*Hondenuitlaatservice Hattem laat de honden uit op een veld dat afgezet is en veilig voor de honden. Ze zullen niet deel nemen aan wandelingen in de bos en zullen dus ook niet op onbekend terrein los gelaten worden. Mocht het toch voorkomen dat een hond ontsnapt van het veld, zal er contact worden opgenomen met de eigenaar van de hond(en), alsmede het dierenasiel en de dierenkliniek, in geval van vinden van de hond(en) door anderen.  
*De eigenaar van de hond(en) dient tijdens de uitlaattijden telefonisch bereikbaar te zijn
*Annuleren dient minimaal 24 uur van tevoren te geschieden anders worden de uitlaatkosten in rekening gebracht
*Betaling geschiedt per factuur, binnen 14 dagen. Mocht de betaling uitblijven zullen hiervoor € 4,00 herinneringskosten in de rekening worden gebracht. Na het versturen van de daaropvolgende factuur zal na het uitblijven van de betaling € 9,00 euro in rekening worden gebracht. Indien betaling achterwege blijft, binnen het termijn van  30 dagen de factuur over worden gedragen naar een incassobureau.
*Bij herhaaldelijke wanbetaling zal Honden uitlaatservice Hattem de overeenkomst ontbinden. 

*De hond(en) wordt op de afgesproken tijden opgehaald en afgeleverd op het afgesproken adres door Hondenuitlaatservice Hattem

*Hondenuitlaatservice Hattem laat de hond de duur van afgesproken tijd(en) uit
*Hondenuitlaatservice Hattem is niet aan te merken als bezitter van de hond(en)
*Hondenuitlaatservice Hattem heeft het recht de hond(en) los te laten lopen op het afgesproken terrein van Hondenschool Hattem.
*Hondenuitlaatservice Hattem is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan/door de hond. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden aan de eigenaar van de hond(en) verhaald
*Hondenuitlaatservice Hattem is niet aansprakelijk voor schade woning/inboedel door natte/vieze hond.
*Hondenuitlaatservice Hattem zal de hond zo droog/schoon mogelijk in de woning achterlaten, indien zorg gedragen wordt voor daarvoor bestemde middelen.
*Hondenuitlaatservice Hattem is niet aansprakelijk voor schade/inbraak woning, tenzij aantoonbaar gemaakt kan worden, dat het te wijten is aan misbruik door de aan haar ter beschikking gestelde sleutel
*Bij noodzakelijke directe medische zorg wordt (indien mogelijk, na contact met de eigenaar) de dierenarts van Hondenuitlaatservice Hattem ingeschakeld. Kosten hiervan zijn voor rekening van de eigenaar van de hond
*Hondenuitlaatservice Hattem behoudt zich het recht voor honden uit te sluiten wegens herhaaldelijk onacceptabel gedrag
*Hondenuitlaatservice Hattem behoudt zich het recht voor de hond(en) (tijdelijk) niet met de groep mee te nemen, indien blijkt, dat de hond(en) een besmettelijke ziekte heeft
*Hondenuitlaatservice Hattem behoudt zich het recht voor honden op voorhand te weigeren, indien zij van mening is, dat deze hond(en) een gevaar op kunnen leveren voor andere, onder haar hoede gestelde, honden of personen
*Hondenuitlaatservice Hattem behoudt zich het recht voor honden te weigeren indien de hond(en) gedrag ontwikkelt, die de hond(en) ongeschikt maken voor het uitlaten in groepsverband
*Bij herhaaldelijke wanbetaling behoudt Hondenuitlaatservice Hattem zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden
*Annuleren geschiedt minimaal 24 uur van tevoren
*Hondenuitlaatservice Hattem behoudt zich voor de opdracht tijdelijk op non-actief te zetten i.v.m. vakantie. Vakanties dienen 2 weken van tevoren medegedeeld worden.
*Hondenuitlaatservice: Tarieven incl.btw: € 14,67 euro per keer per hond, weekendtarief (opslag) € 6,- 
 

 

 

 

 
Share This
Follow Us